Форум
Обща информация
Богатата петрографска структура, разнообразните почвено-климатични условия и голямата денивелация са предпоставка за наличието на много растителни и животински видове. Горският фонд на територията на парка е 80,2% от общата му площ. В него основно място (60%) заема букът. Той е основен дървесен вид и формира интересни растителни съобщества като бук-светлика, бук-лазаркиня, бук-офика, бук-лавровишня, бук-черна боровинка, бук-воден габър и няколко уникални хабитата: бук-тис-лавровишня, бук-джел-мъх, бук-дървовидна леска.
Многоцветна усмивка на Природен парк "Българка"
Опазването на природата е един от кардиналните проблеми на нашето съвремие. Във връзка с неговото решаване са разработени и се осъществяват редица регионални, национални и световни програми. Важно място в обсега на този проблем заема изследователските и практическите дейности за съхраняването на  генетичния фонд на живеещи в диво състояние растения и животни на нашата планета  Земя. Особен акцент в тези дейности се поставя на редките и защитени видове както и на видовете и други таксономични категории растения разпространени само на отделни територии(райони, страни или региони) – на ендемичните растения. Тези растения обикновено се срещат върху много ограничени територии, образуват малки популации, заемат тесни екологични ниши, в които протичат активни формообразуващи процеси. Ето защо тези видове са особено уязвими от постоянно нарастващото антропогенно въздействие. В сравнение с повечето европейски страни Р. България има твърде богато биологично разнообразие. Богатото биологично разнообразие е качествен критерии за жизнена и чиста природа.