Форум
Home →  Новини →  Демонстрационен център "Българка"
19.01.2009
Демонстрационен център "Българка"
Демонстрационен център "Българка"
С възстановяването на старите овощни сортове в района на Етъра и Чарково ще се заеме Дирекцията на Природен парк „Българка”, благодарение на новия си одобрен за финансиране проект „Демонстрационен център „Българка” – модел за опазване на биоразнообразието чрез алтернативен туризъм и устойчиво земеползване”. Проектът е изготвен съвместно с Асоциацията на природните паркове в България и е одобрен от програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Общият бюджет на проекта е 125 074 лв., като 49 % от сумата ще бъдат осигурени от фонда, а останалите 51 % ще са личен принос на Парковата дирекция.
          Една от основните дейности, които са заложени по проекта е изграждането на демонстрационен център. Идеята е това да бъде информационен център за посетители, пред които ще се демонстрират възможностите на местното земеделиe, овощарството и начините за устойчиво стопанисване. Една от първите задачи по проекта е да се направи изследване на местните сортове, съществували в миналото на парковата територия и по този начин да се създаде богата овощна градина. За целта ще бъде създадена генна банка, от която ще се вземат репродуктивни органи за производство на фиданки. Туристите ще могат да видят как са се стопанисвали местните овощни градини от нашите предци. От друга страна това ще бъде шанс и за местните хора, които имат пустеещи овощни градини, да ги съживят и превърнат в плодородни.
          Изграждането на няколко екопътеки ще бъде важна част от предстоящия проект.
          Едната е нова образователна пътека с необходимата обслужваща инфраструктура АЕК „Етъра” – с. Потока – извора на р. Сивяк. Това ще е един образователен маршрут, който ще представи трите национални и единадесетте природни паркове на България. За всеки един от тях ще се изготви и монтира по едно табло. Трасето се движи по поречието на река Сивяк като по този начин разкрива пред посетителите красотата на поречните съобщества. Ще се поставят табели с информация за видовия състав и действия за тяхното опазване.Той представлява и отправна точка за маршрути, тръгващи към Шипка, Узана, Бузлуджа, Трявна, както и за „Долината на тракийските царе”.
          В момента е обособена туристическа пътека от АЕК „Етъра” до Соколски манастир (през с. Червена локва). Това е маршрут, които свързва два много посещавани туристически и културни обекта. Предвижда се този маршрут да се допълни с интерпретативни табели и табла, които ще дават информация за видовия състав, биологичното разнообразие на защитената зона и културно-историческото наследство на района. Допълнително ще се доизгради и кръг през с. Водици.
По предстоящия проект е предвидено и по-нататъшното възстановяване на старата каменна кариера край село Потока. През настоящата година дирекцията на Природен парк „Българка” извърши пилотна фаза на възстановяване на типичния ландшафт на част от кариерата. Изградиха се каменни прагчета, направиха се клейонажи и малки тераски с брегови плетчета, най-стръмните участъци се покриха с геомрежа върху които се разпръсна хидропосев, а в основата на ровините се поставиха габиони (сандраци). След това се засадиха местни видове дървета и храсти. През следващите години считаме, че е от особено важно значение за опазване на биологичното разнообразие продължаване действията по възстановяване на увредената природа.
          При работата си, ще осъществяваме взаимодействия с местните институции и организации, с училища и детски заведения от градовете, прилежащи към защитената територия. Екипите на Дирекцията на природен парк „Българка” и Асоциацията ще работят и с посетители и гости. Идеята в дългосрочен план е синхронизиране на дейностите на всички заинтересовани страни за възстановяване,съхраняване, опазване и поддържане на ПП „Българка” и защитена зона „Българка”, както и на създаване на планове за управление с активната роля на местната общност.