Форум
Home →  Новини →  Зеленина срещу ерозия
12.08.2008
Зеленина срещу ерозия
Зеленина срещу ерозия
На пук на отпускарския сезон, усилено продължава работата си екипът по възстановяване на типичния ландшафт и противоерозионно укрепване на каменната кариера в района на село Потока. Инициативата е дело на успешно спечелен проект на Дирекцията на Природен парк „Българка”, на чиято територия се извършва биологичната рекултивация. До момента са направени дървени клейонажи, каменни прагчета и противоерозионни тераски с плетчета за залесяване на растителността. Предстои да се поставят сандраци в основата на рувините и геомрежа на най-стръмните скатове, върху които чрез геопосев ще се възстанови биологичното разнообразие. В бъдещите действия е планувано подравняване на терена, почистване на езерото, изграждане на туристическа инфраструктура и кътове за отдих.
         Очакваме възстановяването на площта да се отрази положително както върху ландшафта, флората и фауната, така и върху по-добрите възможности за почивка и туризъм на местното население и бъдещите външни посетители. 
         Откритите кариери са източник на сериозни ландшафтни изменения и увреждания на природната среда. Когато преди два месеца започнаха възстановителните дейности, каменната кариерата вече не функционираше, но резултатите от дейността и бяха видими. Склоновете бяха силно ерозирали, засипваше се и карстовото езеро, находящо се в основата на площадката; растителността бе унищожена при изземването на материалите, а тя е най-важния фактор за ограничаване на ерозионните процеси. 
         Нарушената среда се намира на 3 км. над архитектурно-етнографския комплекс „Етъра” по пътя за Бузлуджа. Районът е със запазени естествени гори и местообитания, изключително богат на лекарствени растения и същевременно е посещаван от много туристи. На върха на склона има естествено люляково находище, а гората е с концервационно-значимия хабитат бук-воден габър