Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки →  Покана от ДПП "Българка"
Покана от ДПП "Българка"
Пазарно проучване: Строително ремонтни работи в сграда "Занимателен детски център“, намираща се в гр. Габрово, ул. „Чардафон“ № 1, ет. -1 ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ на основание чл. 44 от ЗОП - "Пазарни консултации" Изх. № 176/ 17.06.2020г. ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ Уважаеми дами и господа, Дирекция на Природен парк „Българка“ Ви кани за представяне на оферти във връзка с извършване на ремонтни дейности на таван, стени и под в част от сградата, вследствие настъпило застрахователно събитие поради измокрянето им. Финансирането на извънредно настъпилите ремонтни дейности ще се извърши от ДПП „Българка“ след осигуряване на необходимите средства за възстановяване на увредените части от сградата. При спазване на чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет:
  1. Строително ремонтни работи в сграда "Занимателен детски център“, намиращ се в гр. Габрово, ул. „Чардафон“ № 1, ет. -1
Срок за получаване на оферта: до 25.06.2020г., 17:00 часа.
  1. Прогнозна стойност: 22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ без ДДС;
  • Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт - телефон, факс, имейл, интернет страница. Дата на издаване на офертата; Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване; Предлагана цена с ясно разписана цена без ДДС, ДДС и обща стойност с вкл. ДДС; Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подаване на офертата; В случай, че оферента е местно лице, то трябва да бъде вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Това обстоятелство се проверява служебно от комисия, назначена от Възложителя. Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност, съгласно националното му законодателство. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: град Габрово, п.к. 5300, ул. "Чардафон" № 1 - Дирекция на природен парк „Българка“ или доставена лично на същия адрес. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на подаване на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на Дирекция на природен парк „Българка“ гр. Габрово, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на Дирекция на природен парк „Българка“ гр. Габрово на следния адрес: www.ppbulgarka.net Директор на Дирекция на природен парк „Българка“ инж. Лиляна Райкова
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Дирекция на природен парк "Българка" гр. Габрово Обект: Строително-ремонтни работи в сграда "Занимателен детски център, намираща се в гр. Габрово, ул. Чардафон № 1, ет. -1      
Описание на строително-монтажни работи ед.мярка колич. ед.цена (лв.) ст-ст (лв.)
По тавана - в т.ч.
демонтаж гипсокартон, мин. вата и носеща констукция кв.м 130    
полагане мин.вата Юсм кв.м 130    
окачен таван с влагоустойчив гипсокартон 12.5мм кв.м 130    
подмяна обшивката на трегерите с гипсокартон кв.м 60    
грундирване кв.м 190    
боядисване с латекс кв.м 190    
 
   
По стените - в т.ч.        
изкърпване и шпакловане стени кв.м 25    
грундиране кв.м 150    
боядисване с латекс кв.м 150    
рисунки върху стени кв.м 20    
 
   
По пода - - в т.ч.        
почистване/отстраняване повредена част кв.м 110    
грундиране преди замазка кв.м 110    
изработка и полагане на дизайнерско платно под настилка с епоксидна смола кв.м 110    
полагане на подова настилка с хомогенна епоксидна "декоративен чиле" кв.м 110    
Общо строително-ремонтни работи без ДДС        
Непредвидени разходи 5%        
Общо разходи без ДДС        
 
    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: инж. ЛИЛЯНА РАЙКОВА Директор ДПП "Българка"
Публикувано на: 18.06.2020 16:57:56
Обратно