Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки →  ДПП "Българка" обявява обществена поръчка...
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за Организиране и провеждане на събития, както следва: Арт академия, ателиета на открито – „Да съхраним природата” и „Да използваме непотребното”, детски пленери – „Многообразието на нашата природа” и „Красотата на българската природа”, обучително занятие по живопис и писателство „Гората понякога”, работилница „Къщата на хляба – запознаване с традиционните в миналото, практики”, велопоходи, образователен модул „Орнитология”, образователен модул „Растения – местни, защитени, лечебни”, образователен модул „Туризъм”, представяне на защитената територия пред деца и групи от районите на другите паркове в България, „Да се върнем към корените на дедите ни” – връзката между коня и природата, уъркшоп „Планинските цветя”, „Приказният свят на гората – връзка, мит, легенди, предания и действителност”, обучения сред природата – екообразователни игри и преходи и хепънинг „Аватари на дървото”
ДПП "Българка" обявява обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за Организиране и провеждане на събития, както следва: Арт академия, ателиета на открито – „Да съхраним природата” и „Да използваме непотребното”, детски пленери – „Многообразието на нашата природа” и „Красотата на българската природа”, обучително занятие по живопис и писателство „Гората понякога”, работилница „Къщата на хляба – запознаване с традиционните в миналото, практики”, велопоходи, образователен модул „Орнитология”,  образователен модул „Растения – местни, защитени, лечебни”, образователен модул „Туризъм”, представяне на защитената територия пред деца и групи от районите на другите паркове в България,  „Да се върнем към корените на дедите ни” – връзката между коня и природата, уъркшоп „Планинските цветя”, „Приказният свят на гората – връзка, мит, легенди, предания и действителност”, обучения сред природата – екообразователни игри и преходи и хепънинг „Аватари на дървото”
ДПП "Българка" обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, а. 3, т. 2 от ЗОП с предмет с предмет: Избор на изпълнител за Организиране и провеждане на събития, както следва: Арт академия, ателиета на открито – „Да съхраним природата” и „Да използваме непотребното”, детски пленери – „Многообразието на нашата природа” и „Красотата на българската природа”, обучително занятие по живопис и писателство „Гората понякога”, работилница „Къщата на хляба – запознаване с традиционните в миналото, практики”, велопоходи, образователен модул „Орнитология”, образователен модул „Растения – местни, защитени, лечебни”, образователен модул „Туризъм”, представяне на защитената територия пред деца и групи от районите на другите паркове в България, „Да се върнем към корените на дедите ни” – връзката между коня и природата, уъркшоп „Планинските цветя”, „Приказният свят на гората – връзка, мит, легенди, предания и действителност”, обучения сред природата – екообразователни игри и преходи и хепънинг „Аватари на дървото” във връзка с изпълнение на дейности по проект № DIR-5113326-8-102 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326–С–002 по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.
 Дата на публикацията в сайта  Наименование
 12.05.2015 г.  Документация за участие може да изтеглите оттук:
 26.05.2015 г.  Отговор на постъпило запитване
 27.05.2015 г.  Уведомително писмо–удължаване срока за подаване на офертите
 27.05.2015 г.  Решение–АОП
 18.06.2015 г.   Протокол 1
 26.06.2015 г.  Съобщение за отваряне на ценова оферта
 06.07.2015 г. Протокол
 06.07.2015 г.  Решение
 28.07.2015 г.  Договор
 10.08.2015 г.  Информация за плащане
   
 
Публикувано на: 27.05.2015 15:27:05
Обратно