Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки →  ДПП "Българка" обявява публична покана...
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на 4 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване за ПП “ Българка””
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на 4 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване за ПП “ Българка””
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет:  "Изработка, доставка и монтаж на 4 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване за ПП “ Българка”” в изпълнение на проект № DIR-5113326-8-102 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Българка”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326–С–002 по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Документация по обявената поръчка можее да намерите в следващата таблица:  
 Дата на публикуване:                                                       
 07.08.2015 г.  Документация
 07.08.2015 г.  Образци
 07.08.2015 г.  Заповед
 13.08.2015 г.  Отговор на постъпило запитване
 31.08.2015 г.  Протокол
 16.09.2015 г.  Договор
 13.10.2015 г.  Информация за плащане
Публикувано на: 07.08.2015 17:53:32
Обратно