Форум
Home →  Проекти →  Завършени проекти
Проект на План за управление на Природен парк "Българка"
Проект на План за управление на Природен парк "Българка"
Вариантът на проекта на Плана за управление на Природен парк "Българка", който е внесен за разглеждане и утвърждаване от Министъра на околната среда и водите, можете да намерите на следния линк: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45389
Демонстрационен център "Българска" модел за опазване на биоразнообразието чрез алтернативен туризъм и устойчиво земеползване
Демонстрационен център "Българска" модел за опазване на биоразнообразието чрез алтернативен туризъм и устойчиво земеползване
Източник на финансиране : Програма за малки проекти на Глобалния  екологичен фонд Описание на дейностите:Изграждане на демонстрационен посетителско – информационен центърИзвършване на  изследване на съществуващите местни сортове на старите овощни видове и използваните в миналото традиционни практикиСъздаване на градина от местни...
Публично-частните партньорства - в услуга на прирадата и хората
Публично-частните партньорства - в услуга на прирадата и хората
Източник на финансиране - Оперативна програма „Административен капацитет”Описание на дейностите:Дейност 1. Управление на проектаДейност 2. Провеждане на обучение на администрациите на природните паркове за същността, различните форми и приложения на ПЧП.Дейност 3. Проучване на национално ниво за ПЧП в защитените...
Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения (RS4NP)
Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения (RS4NP)
Източник на финансиране - Фламандска програма за сътрудничество със страните от Централна и Източна ЕвропаОписание на дейностите - Провеждане на обучения за задълженията за мониторинг и редовни доклади за състоянието на зоните от НАТУРА 2000. И четирите...
Възстановяване на типичния ландшафт и противоерозионно укрепване в района на с. Потока на територията на Природен парк "Българка"
Възстановяване на типичния ландшафт и противоерозионно укрепване в района на с. Потока на територията на Природен парк "Българка"
Източник на финансиране - Национален доверителен екофондОписание на дейностите:Възстановяване на пилотна фаза от цялата стара каменна кариера. Изпълненият етап служи за база на последващо ландшафтно възстановяване и определяне на най-добрите и устойчиви мерки за спиране на ерозионните процеси и прихващане...
Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на Прироедн парк ""Българка
Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на Прироедн парк ""Българка
Източник на финансиране – Оперативна програма „Околна среда”Описание на дейностите: 1. Геодезично изследване в района на с.Потока:• Геодезични дейности• Изработване на пространствен геоинформационен модел за територията на бившата кариера2. Мероприятия по спиране на активната...