Форум
Home →  Новини →  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ...
25.06.2009
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Предмет на поръчката :

Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България.
Пoръчката се обявява в съответствие с изискванията по чл. 3, ал. 2 от НВМОП, с условие за 10 самостоятелно обособени позиции.
Цена на документацията – 5 (пет) лева
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 3
I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 3
II. ОФЕРТА 6
1. Документи. 7
2. Предлагана цена. 8
3. Оформяне на документацията. 8
4. Съобщения между Възложителя и Участниците 9
5. Подаване на офертата 9
6. Провеждане на процедурата 10
7. Сключване на договор за възлагане на поръчката 12
8. Гаранции 13
9. Други указания 13 III. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 15
ПРИЛОЖЕНИЯ 16
Приложение № 1 Образец на оферта. 17
Приложение № 2 Ценово предложение 18
Приложение № 3 Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП 19
Приложение № 4 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 20
Приложение № 5 Декалрация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 21
Приложение № 6 Декларация за основните договори на кандидата 22
Приложение № 7 Сведения за участникa 23
Приложение № 8 Проект на договор 24
Приложение № 9 Банкова гаранция за участие 30
Приложение № 10 Банкова гаранция за изпълнение. 31


Съгласувано с :
Милена Стайкова-Беличенова, юрист .............. 18.06. 2009 г.

Изготвил:
Светослав Тодоров Национален координатор .............. 14.06. 2009 г.ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Тема : Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България

Цел : Идентифициране на възможностите за публично-частни партньорства на територията на природен парк.
Необходимост.:Проучването на местния опит е необходимо за да се определят специфичните условия, нужди и възможности за реализиране на публично-частни партньорства за всеки един от десетте парка, съобразно социалната и икономическа обстановка за територията и региона на парка.

Задача : Да се идентифицират съществуващи и потенциални публично-частни партньорства в Природните паркове на България.
Изпълнителят изготвя и съгласува с Възложителя предварителен времеви план, след което организира и провежда проучването.
Изпълнителят
- идентифицира представители на бизнеса и граждани - потенциални партньори, които ще анкетира в рамките на проучването, като предварително съгласува списък с Дирекцията на Природния парк;
- събира информация и анализира досегашният опит с успешни ПЧП в съответния Природен парк и региона,
- провежда интервюта с местните заинтересовани страни за набелязване на конкретни възможности за развитие на ПЧП обвързани с нуждите на ПП, неговите ползватели, посетителите и местната общност,
- разработва портфолио с конкретни предложения за ПЧП за Природния парк.
Проучването се реализира чрез анкети, запитвания, срещи, дискусии и др. средства позволяващи събирането на актуална и достоверна информация. Всички тези срещи и анкети се документират и се прилагат към крайния Отчет за извършена работа.
Всяко портфолио съдържа :
1. Кратко описание на Природния парк – обявяване, местоположение, територия, характеристика на биоразнообразието, уникални елементи, разположение в териториално административно отношение, населени места, население, традционен поминък, заетост, икономика и др. - до 2 стр.
2. Наименование на партньорството.
3. Пълно наименование на партньора/партньорите.
4. Описание.
5. Ангажименти на Природния парк.
6. Ангажименти на партньора.
7. Описание на нормативната база – основни закони и нормативни документи, чието спазване трябва да бъдат съблюдавани.
8. Методика и стъпки за реализиране, процедури за съгласуване, които трябва да бъдат преминати, времева рамка за всяка от описаните теми.
9. Описание на пример за приложение на практика.
10. Ползи за двете страни, ползи резултиращи върху управлението на природния парк, ползи за трети страни, посетителите и др. ползватели на услугите на парка.
11. Други страни, институции, които имат отношение, и които е необходимо да участват, както и какъв ще бъде техния принос.
Изпълнителят изготвя минимум 7 портфолиа, всяко от които е оценено по неговата приложимост и полезност за управлението на парка.

Обособени позиции. Заданието се отнася за 10 (десет) обособени позиции за всеки един от природните паркове, както следва :
1. Природен парк Българка,
2. Природен парк Витоша
3. Природен парк Врачански Балкан,
4. Природен парк Персина,
5. Природен парк Русенски Лом,
6. Природен парк Сините камъни,
7. Природен парк Странджа,
8. Природен парк Шуменско плато
9. Природен парк Златни пясъци,
10. Природен парк Рилски Манастир,

За приключване на задачата изпълнителят предоставя Доклад от проучването, съдържащ :
a. Съгласувания списък на идентифицираните страни, които да бъдат включени в проучването
b. Отчет за извършена работа, вкл. резултати от срещи, фокус групи, анкетни проучвания и др. чрез които е събрана информацията за проучването, вкл. документацията свързана с тяхното провеждане (покани, анкетни карти, въпросници и др.)
c. Синтезирана информация и пълна база данни за съществуващите и потенциално приложими публично частни партньорства за всеки природен парк в единен/стандартен формат.
d. Портфолио с конкретни предложения за ПЧП в Природния парк и насоки за бъдещо развитие.
Изпълнителят прилага и кратко резюме за публикуване на интернет страницата на Парка и в печатните и/или електронни медии, което да съдържа обобщение на следната информация :
- доколко територията на Природния парк и местните обществено-икономически условия благоприятстват развитието на ПЧП.
- предложените портфолиа.
- очакваните ползи .

Заданието се реализира в срок до 30 дни от възлагането му, след подписване на договора между Възложителя и Изпълнителя.

Резултат : Изпълнението на тази дейност трябва да допринесе за идентифициране на конкретни възможности за реализиране на ПЧП на територията на природния парк и за повишаване информираността и капацитета на парковата администрация относно възможностите за прилагане на ПЧП в контекста на местните нужди и условия

Резултатите от проучванията се публикуват като се спазват изискванията на ОПАК.


УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, който отговаря на предварително обявените условия.
2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, за:
2.1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
2.1.2. включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
2.1.3. подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
2.1.4. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
2.1.5. престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;
2.1.6. престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; освен ако е реабилитиран
2.2. е обявен в несъстоятелност;
2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
2.4. е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или Участникът е преустановил дейността си;
2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
2.7. при който член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
2.8. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник;
3. Изискванията по т. 2.1, 2.5 и 2.6 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган.
4. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.2.1 – т.2.7 се прилагат и за подизпълнителите.
5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 2 в 7- дневен срок от настъпването им.


II. ОФЕРТА

Всяка оферта задължително съдържа : Документи (следващата т.1) и ценово предложение (следващата т.2) поставени в отделни надписани и запечатани пликове и поставени в един общ плик (пакет) с надпис:

Дирекция на Природен Парк Витоша
София 1000, ул. “Антим І” № 17
за участие в открита процедура с предмет “ Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България.”

1. Документи.
Пликът с документи съдържа:
1.1. оферта на Участника в процедурата – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация (Приложение № 1);
1.2. сведения за Участника – попълва се приложеният към настоящата документация образец – Приложение № 7;
1.3. Заверено от Участника копие на Документ за регистрация на юридическо лице, а когато е физическо лице – документ за самоличност. Документите трябва да са издадени от компетентен орган.
1.4. Заверено копие или оригинал на удостоверение за актуално състояние на Участника (или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство) - издадени от компетентен орган .
1.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника:
1.5.1. информация за общия оборот и оборота от сходни с обекта на настоящата поръчка дейности, за последната година (2008).
1.5.2. баланс и отчет за приходите и разходите за предходните две години (2007 – 2008 г.).
1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на Участника:
1.7. Декларация по образец – Приложение № 6, съдържаща списък на основните договори за услуги, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите. Препоръките за добро изпълнение са желателни;
1.8. Автобиографии и други документи по преценка на участника, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугата;
1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП съгласно приложеният към настоящата документация образец (Приложение № 3). Декларацията се подписва задължително от представляващия дружеството. Декларации в частта относно чл. 47, ал.1, и ал.2, т.2 и т.3 от ЗОП (т.2.1 – 2.3 и т.2.5 - 2.7 от настоящите указания) попълва всеки от управителите или от членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложената към настоящата документация декларация - образец (Приложение № 4).
1.11. Декларация – образец (Приложение № 5).
1.12. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, и дела на тяхното участие.
1.13. Всеки от подизпълнителите трябва да отговаря на условията, на които отговаря и Участникът, както и да удостовери тези обстоятелства, като представи за себе си същите документи :
­ удостоверение за актуално съдебно състояние, (копие от документ за самоличност) ;
­ доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация, съгласно обявлението за обществената поръчка;
­ декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват образците на приложените декларации към настоящата документацията.
1.14. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие по банкова сметка или в касата на Дирекция на Природен Парк Витоша, в размер на 50 (петдесет) лева.
1.15. Гаранцията може да бъде представена и под формата на банкова гаранция. Валидността на гаранцията следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Условията на гаранциите са описани по-долу в частта “Гаранции” от настоящите указания.
1.16. Заверено с печат и подпис от Участника копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС (за регистрираните по ДДС участници).
1.17. Заверено с печат и подпис от Участника копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ.
1.18. Копие от документ за закупена документация, заплатена по банкова сметка на Дирекция на Природен Парк Витоша, в размер на пет лева);
1.19. График за изпълнение на поръчката – изготвен от Участника при спазване на изискванията, които са посочени в документацията за участие;
1.20. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции;
1.21. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.
1.22. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по-горе се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
1.23. Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а останалите изисквани документи се представя в легализиран превод.
1.24. Когато Участникът кандидатства за повече от една позиция за всяка от позициите се прилага отделен непрозрачен плик с ценовото предложение и проект на договор. Върху плика се надписват
1. данните на кандидата , вкл. Контактна информация
2. Наименование на позицията - името на природния парк, за която се кандидатства.

* Плик с ценово предложение за повече от една позиция ще се счита за невалиден.

Всички документи към настоящата документация се попълват, подписват и се подпечатват.


2. Предлагана цена.

Пликът с предлаганата цена съдържа:
2.1. Наименование на обособената позиция.
2.2. Ценово предложение на Участника в процедурата – изготвено в съответствие с образеца от настоящата документация (Приложение № 2);
2.3. Подписан и подпечатан проект на договор (Приложение № 8).

3. Оформяне на документацията.
3.1. Описаните документи, трябва да са скрепени неподвижно в пластмасова или картонена папка с размер А4 и подредени по реда, по който се изискват.
3.2. Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с не повече от 3 месеца, или да са в срок на тяхната валидност, ако такава е изрично записана в тях.
3.3. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията, при всички случаи е за сметка на Участника и може да доведе до отстраняването му от процедурата.
3.4. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са препоръчителни за участниците и не е желателно да бъдат променяни от тях.
3.5. Всеки Участник може да представи само по една оферта за всяка от обособените позиции.
3.6. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.7. Офертата се подписва от представляващия Участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството.
3.8. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

4. Съобщения между Възложителя и Участниците
4.1. Всички съобщения на между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.
4.2. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, определено за тази цел, което е посочено в обявлението. След изтичане на крайния срок за представяне на офертата кореспонденцията се изпраща на вниманието на Председателя на комисията по оценка на предложенията.
4.3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса за кореспонденция посочен писмено от Възложителя, при условие че той е различен от адреса посочен за седалище и управление на участника в удостоверението за съдебна регистрация, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
4.4. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата, закупили документация, могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие.
4.5. Възложителят отговаря писмено в 3-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, на запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други лица.
4.6. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата. Решенията на възложителя, изпратени по факс, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

5. Подаване на офертата
5.1. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.
5.2. За всички случаи при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.
5.3. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от Участника лично или от упълномощен от него представител срещу разписка. Върху плика Участникът посочва следните означения:
5.4. 1. Документация за участие в открита процедура по НВМОП с предмет “ Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните Публично-частните партньорства в Природните Паркове на България.” и –
5.5. 2.“Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията” и следната информация: име на Участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
5.6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
5.7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
5.8. Крайният срок за подаване на офертите е 20 Юли 2009г. До изтичане на срока за подаване на офертата всеки Участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
5.9. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя.
5.10. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.


6. Провеждане на процедурата
6.1. Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението по процедурата.
6.2. Когато в срока, определен за представяне на офертите, не постъпи оферта, Възложителят може да го удължи с до 30 дни. Всяка промяна в срока за подаване на офертите ще бъде обнародвана в "Държавен вестник", както и в другите средства, в които Възложителят е изпратил за публикуване обявлението по процедурата от документацията за участие. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на "Държавен вестник".
6.3. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, назначена от Възложителя по реда на ЗОП.
6.4. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите за участие и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.
6.5. Срокът за приключване на работата на комисията, е три дни.
6.6. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
6.7. Комисията отваря пликовете с офертите на участниците в деня, мястото и часа, определени в обявлението по процедурата, по реда на постъпването им и проверява съответствието на офертите с подписания от участника списък на документите, съдържащи се в офертата. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. При описаните действия на комисията по настоящата точка могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Всеки Участник, желаещ да присъства при отварянето на предложенията, заявява желанието си за това на посочените лица за контакт най-късно 15 минути преди започване работата на комисията. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията проверява и наличието на представен запечатан плик с "Предлагана цена", който се подписва най-малко от трима от членовете на комисията, както се подписват и всички приложения на Участника, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.
6.8. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
6.9. По време на оценката на офертите Комисията може по свое решение да поиска от Участника разяснение на офертата. Искането за разяснение и отговорът се правят в писмен вид и се дава разумен срок за отговор, като не се разрешава изменение или допълване на офертата.
6.10. Не се вземат под внимание разяснения на Участника по офертата му, които не са в отговор на искането на Възложителя или представляват изменение или допълване на офертата.
6.11. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
6.12. Комисията отстранява от участие в процедурата Участник, който:
6.12.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
6.12.2. не отговаря на изискванията на чл. 47 или чл. 48, ал. 1 от ЗОП;
6.12.3. е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и изискванията, посочени в ЗОП и документацията за участие в процедурата.
6.12.4. е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или лице/а/, упълномощени от него с нотариално заверено пълномощно, приложено в офертата;
6.12.5. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
6.13. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията класира участниците по критерий “икономически най-изгодна оферта”, по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. Пликът „Предлагана цена” не се разпечатва на Участника в процедурата, чиято оферта не е допусната до участие.
6.14. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмените мотиви към него.
6.15. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.
6.16. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и Участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.
6.17. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение само когато:
6.17.1. не са подадени оферти или няма допуснати участници;
6.17.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
6.17.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
6.17.4. първият или вторият класиран Участник откаже да сключи договор за обществена поръчка;
6.17.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, за които Възложителят не отговаря и не е могъл да предвиди;
6.17.6. установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
6.18. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.
6.19. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка Възложителя възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.
6.20. Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си (съответно и срока на гаранцията за участие) до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
6.21. При писмено искане от страна на Участник Възложителят в тридневен срок от получаването му осигурява достъп (съответно копие) от протокола от работата на комисията. Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
6.22. Всяко решение, действие или бездействие на Възложителя в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

Условията и редът за предявяване на жалбата са регламентирани в Закона за обществените поръчки на Република България.

7. Сключване на договор за възлагане на поръчката
В едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка, Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с Участника, класиран на първо място.
Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, Възложителят сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка. Договорът се сключва по реда на ЗОП.
Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:
а) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
б) не представи определената в настоящата документация гаранция за изпълнение на договора.
Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, той удостоверява обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи.
В случай, че Участникът, определен за изпълнител, в срок до един месец след получаване на решението за класиране на участниците не представи посочените документи, изискани от Възложителя, или откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката в Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран Участник и да сключи договор с него.

8. Гаранции
Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) парична сума,
б) банкова гаранция.
Възложителят и Изпълнителя по взаимно съгласие избират формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение.
Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон, и когато същото е регламентирано в документацията за участие в процедурата.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на Възложителя.
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато Участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:
а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;
б) обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в срока, посочен в чл. 41, ал. 3 от ЗОП.
В случаите по буква (а) и (в), когато участникът е представил банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
Гаранциите за участие се освобождават, както следва:
- на отстранените и на класираните участници – в срок до три работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител.
- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок до три работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

9. Други указания
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Законът за обществените поръчки и Правилникът за неговото прилагане, както и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Лица за контакт: Светослав Тодоров 0884721996;


При разработването на офертата участниците следва да спазват разпоредбите на:
1. Регламент на Съвета (EО) № 1083/2006 относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.
2. Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999
3. Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
4. Постановление № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн. Дв. Бр.27 от 30 март 2007г.)
5. Постановление на Министерския съвет за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г.

Всеки участник може да представи в офертата си само един вариант, за всяка от обособените позиции.


III. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

I. Показатели:
- предложена цена – А
- компетентност, технически възможности срок за изпълнение – Б

ІІ. Относителна тежест на показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата :
1. А – предложена цена – с максимален брой точки 6 независимо от броя на офертите
Стойността на показателя предложена цена А = поредния номер на подредените по стойност ценови предложения в обратен ред, като се започва от : най-ниска цена – 6т. ; втора – 5т. Трета – 4 т. и т.н.
2. Б – компетентност, технически възможности срок за изпълнение с максимален брой точки 5. Б= (Б1+ Б2) /2
Оценката се формира като средно-аритметична стойност от две съставни части :
Б1 - компетентност, технически възможности - от 1 до 5 точки;
Б2 - срок за изпълнение - от 1 до 5 точки;
Стойността на показателите Б1 и Б2 = поредния номер на класацията в обратен ред, като се започва от : първо място 5т. ; второ – 4т. Трето – 3 т. И т.н.
Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: КО = А +Б
Всеки член на комисията записва в съответната графа на таблицата за оценка класирането и броя точки по всеки критерий за отделните участници по приложена към протокола от конкурса таблица.

Председателят на комисията по оценка на офертите, на основание попълнените таблици за индивидуална оценка на всеки член на комисията, попълва таблицата за крайна обща оценка, представляща средната аритметична стойност от индивидуалните оценки.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.


ПРИЛОЖЕНИЯ
към
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на поръчката : Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България.


Приложение № 1 Образец на оферта.

УЧАСТНИК: ……………………………………………………………….
Седалище и адрес на управление: ……………………….тел…………/факс………, Решение № …………… г. по фирмено дело ........ ,на ……………………………. съд, БУЛСТАТ .…………… ,
Адрес за кореспонденция, банкови сметки .............

ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование “Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България.” По обособена позиция за Природен парк ………………………………………………………………..
Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Желаем да участваме в процедурата и предлагаме да изпълним изцяло поръчката, в съответствие с техническата спецификация, описана в документацията за участие.
При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители:
Наименование на подизпълнителя …………………………………………
Обхват на дейностите, които ще извършва …………………………………………
Размер на участието на поизпълнителя в общата цена на предложението (%) …..

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя.
Нашата оферта е валидна до 90 (деветдесет) дни от датата на представянето й.
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 % от предложената от нас обща цена.
Представяме настоящето предложение, от свое име и за настоящата процедура/(в качеството ни на партньори в обединение, с водещ партньор (име на водещия партньор).
Потвърждаваме, че не участваме в нито едно друго предложение за настоящата процедура. (Потвърждаваме, като партньор в обединението, че всички партньори са правно отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на Договора и че Водещият партньор е упълномощен да задължава всеки един от партньорите, както и да получава инструкции за и от името на всеки един от партньорите, както и че дължимите плащания ще бъдат отговорност на Водещия партньор, както и че всички партньори по Договора за съвместно участие са задължени да не напускат обединението за срока на изпълнение на Договора).
Срокът за изпълнение е до .......................2009 г.
Заявяваме, че ще уведомяваме Възложителя незабавно, при всяка промяна в гореизброените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора.
Приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в настоящия договор.

Приложения: Съгласно Чл. 13. ал. (1) от НВМОП и приложения списък на документите към офертата, представляващи неразделна част от нея.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност)

Приложение № 2 Ценово предложение


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


с предмет “ Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България”

НАСТОЯЩЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯ ОТ:

Име на Участника ………………………………………… …………………………………………

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (във връзка настоящето предложение за цена)

Име …………………………………………

Организация …………………………………………

Адрес …………………………………………

Телефон …………………………………………

Факс …………………………………………

e-mail …………………………………………

Долуподписаният …………………………………………, представляващ ……………………… с настоящото предлагам обща цена за изпълнение на обекта на поръчката в размер на:
................................ лева без ДДС (словом...............................................................................)
ДДС в размер на ................................ лева (словом...............................................................)

Елементите на предложената цена са, както следва:
- ...........................................................................................
- ...........................................................................................
- ...........................................................................................
Предложената цената за изпълнение на поръчката включва всички разходи по организацията и изпълнението на поръчката.


Име и презиме: ………………………………………………………………

(подпис и печат)Приложение № 3 Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОПДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП


Долуподписаният /-ната/ ________________________________ с лична карта № _________________________________, издаден на _____________от ____________, с ЕГН _____________, адрес ________________________, представляващ______________ в качеството си на _______________________________ седалище ___________адрес на управление:____________________________________- Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “ Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България”.


ДЕКЛАРИРАМ :

1) Не съм осъден с влязла в сила присъда (Съм осъден, но съм реабилитиран), за:
a) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
b) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
c) участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
d) престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
e) престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

2) Участникът, когото представлявам, не е обявен в несъстоятелност;

3) Участникът, когото представлявам, не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4) Като член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, не съм свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ............. г. Декларатор:Приложение № 4 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП


ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ________________________________ с лична карта № _________________________________, издаден на _____________от ____________, с ЕГН _____________, адрес ________________________, представляващ______________ в качеството си на _______________________________ седалище ___________адрес на управление:____________________________________- Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България”.

ДЕКЛАРИРАМ :

І. Участникът, когото представлявам:
1. Не е в открито производство по несъстоятелност; не е сключил извънсъдебно споразумение с кретиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
2. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и които не са разсрочени или отсрочени от компетентния орган; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която Участникът е установен.

ІІ. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

ІІІ. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.Дата ............. г. Декларатор:

Приложение № 5 Декалрация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки


От ...................................................................., ЕГН .........., живущ в гр. ............ .........................., община ......................................., ул. ................................., паспорт (лична карта) № ........, издаден от ............................ гр. ......................... на ........ г. в качеството ми на представляващ ……………………………………………… /изписва се точно фирмата/


ДЕКЛАРИРАМ :

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет: “ Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България” няма да използвам/ще използвам подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... % от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: ............... 2009 г.
ДЕКЛАРАТОР: .................
.................


Приложение № 6 Декларация за основните договори на кандидата


ДЕКЛАРАЦИЯ
За основните договори за доставки с еднакъв или сходен предмет за периода от 2007 г. до настоящия момент


от……………………………………………… в качеството на ………………………
………………………… ………………................................ …………………………………


На основание чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП и т. 6 от Раздел “Указания към участниците” от Документацията за участие, ДЕКЛАРИРАМ следния списък на основните договори с предмет, обем и съдържание, сходен с този на поръчката, за възлагането на която участваме, извършени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите:

Предмет и съдържание на договора …………………………………
Клиент …………………………………
Стойност на доставката …………………………………
Срокове на изпълнение или дата на завършване …………………………………Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: ............... 2009 г.
ДЕКЛАРАТОР: .................
.................


Приложение № 7 Сведения за участникa
СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА1. Наименование на Участника (Фирма):
......................................................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление:
.................................................................................................................................................
телефон: ..................... факс: .................................... e-mail: ..........................

3. Лице за контакти: .................................................. длъжност ........................................
Адрес ................... ......................................................................................................................... телефон ............................, факс
.................................. e-mail: ..........................

4. Лични данни: ....................................................... ЕГН .................., л. к. № ..............
издадена на ........................................ от ......................................гр. ..........................................

5. Обслужваща банка: ............................................... б. код ..............., IBAN .............................................. на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията.

6. Tитуляр на сметката .......................... .............................Дата ............. 2009 г. Подпис и печат: ..............Приложение № 8 Проект на договор


ДОГОВОР


Днес, ............................ г. в гр. София, между:

Дирекция на Природен Парк Витоша
София 1000, ул. “Антим І” № 17
БУЛСТАТ ..................................
представлявано от Тома Белев – Директор и ................................................ - главен счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и ............................... .................................. ......................................, с адрес .......................................................... .............................., представлявано от ......................................................................................... - Управител (Директор), съдебна регистрация по ф. дело № ............., БУЛСТАТ ...................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, определено за изпълнител с Решение № .... / ......... 2009 г. на Директора на Природен парк Витоша и на основание чл. 41 - 45 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да разработи и реализира Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България, по Проект «Публично – частните партньорства – в услуга на природата и хората», съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Административен капацитет» с Договор № А08-14-15-С/ 10.02.2009 г.

(2) Изпълнението на Дейноста по ал.1 включва:
1. Подготовка и съгласуване с Възложителя на списък с представители на бизнеса и граждани - потенциални партньори, които ще бъдат анкетирани в рамките на проучването;
2. Подготовка и съгласуване на въпросници.
3. Събиране на информация и анализ на досегашният опит с успешни ПЧП в съответния Природен парк и региона.
4. Провежда интервюта с местните заинтересовани страни за набелязване на конкретни възможности за развитие на ПЧП обвързани с нуждите на ПП, неговите ползватели, посетителите и местната общност,
5. Разработване на портфолио с конкретни предложения за ПЧП за Природния парк.

(3) Дейностите по ал.2 ще бъдат осъществени в съответствие с офертата на Изпълнителя, която става неразделна част от този договор.

Чл.2. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на ………… /………………………………./ лв. с ДДС, възстановима от предвидените средства по Приоритетна ос ІV “Техническа помощ” на ОПАК, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, както следва:
Поетапно 20%, след като изпълнителят идентифицира представители на бизнеса и граждани и съгласува с Дирекцията на природния парк списък с партньорите и други страни, които да бъдат анкетирани,
Плащане на дейността след окончателно приемане на поръчката 80% от сумата по договора.
Плащането се извършва след представяне на данъчни фактури и подписване на приемо-предавателен протокол по реда на раздел VI от договора. Възложителят превежда сумата по сметка на Изпълнителя в срок до 45 работни дни от подписване на приемо-предавателния протокол.
4. Дейностите по проекта се отчитат съгласно посочените в чл. 6 условия.
(4) В случай, че Сертифициращия орган не сертифицира платени от Възложителя суми, като недопустими за финансиране по ОПАК, вследствие на нарушение на разпоредбите на чл.1, ал. 2 или чл. 6, ал. 1, т. 2 от този договор, Възложителят има право да извърши прихващане на съответните суми от следващото плащане по договора.

Чл.3. Плащанията се извършват в лева по банков път по сметка на Изпълнителя:
банка .................... клон .................. банкова сметка……….…… код………………..


ІІІ. СРОКОВЕ И ЕТАПИ

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до ......................2009 г. и влиза в сила от датата на подписването му.
Чл.5. Изпълнителят се задължава да разработи необходимите : списък, въпросници и анкети и да осигури реализацията на проучването, предмет на настоящия договор, по реда и сроковете, посочени в офертата и техническото задание. Началната дата за започване на изпълнението е до три дни след подписване на договора.
Чл.6 (1) Дейностите, предмет на поръчката съгласно Чл.1 ал. (2) се отчитат от Изпълнителя поетапно, съгласно заданието, както следва :
1. При изготвяне и съгласуване с Възложителя на въпросници и списък с представители на бизнеса и граждани - потенциални партньори, които ще бъдат анкетирани в рамките на проучването и подготовка
2. След събиране на информация и анализ на досегашният опит, провеждане на интервюта с местните заинтересовани страни и представяне на завършено портфолио с конкретни предложения за ПЧП за Природния парк.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7 (1) Изпълнителят е длъжен:
1. да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие, офертата и условията на този договор;
2. да изпълни възложената му работа в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и по-специално на Регламент на Съвета (EО) № 1083/2006; Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1081/2006 г., Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 г.; Постановление № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн. Дв. Бр.27 от 30 март 2007г.); Постановление № 231/20.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г.
3. да съгласува с Възложителя провеждането на мероприятия и предвидените поетапни действия, включени в проучването, преди тяхната реализация;
4. да приема и разглежда всички писмени възражения на Възложителя относно недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката, и да ги отстранява за своя сметка;
5. да поставя логото и слогана на ОПАК на всички материали, свързани с поръчката; да включва в материалите по поръчката името на Европейския социален фонд, изписано изцяло; да включва в материалите информация, че изпълнението на проекта се съфинансира от Европейския социален фонд, като при всички случаи прилага мерките за информация и публичност, съгласно приложение 13 към договора за безвъзмездно финансиране.
(2) Изпълнителят носи пълната отговорност за качеството на изработеното;
(3) Изпълнителят има право да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.
(4) Ако бъде установено с влязло в сила съдебно решение или ако Възложителят и/или Изпълнителят разберат, че с изготвянето, въвеждането и използването на продуктите, изготвени при реализиране на комуникационната кампания, е нарушено авторско право на трета страна, Изпълнителят се задължава:
1. да направи възможно за Възложителя използването на проекта чрез промяната му или чрез замяната на елемент от него без защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица, или, по свой избор,
2. да получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третата страна, правата на която са нарушени.
(5) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените щети вследствие на съдебно признато нарушение на авторски права.
(6) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в седемневен срок от узнаването им. Възложителят си запазва правото да иска привличането на Изпълнителя в евентуален съдебен процес за нарушено авторско право.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. (1) Възложителят има право:
1. да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя договорни задължения. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното;
2. да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от договореното;
3. да не плати разходи на Изпълнителя по изпълнението на този договор, които са недопустими за финансиране по Европейския социален фонд и ОПАК.
(2) Възложителят е длъжен:
1. да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в договора, при осъществяване на предпоставките по чл. 2, ал. 2 от договора;
2. да се яви при покана от Изпълнителя за съгласуване и одобряване на изработеното;
3. да приеме готовите продукти, ако същите са изработени от Изпълнителя в договорените вид, срокове, качество и количество.


VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.9 (1) Разработените в изпълнение на договора продукти се представят на Възложителя за одобрение, съгласно описаната етапност.
(2) В петдневен срок от представянето им Възложителят е длъжен да одобри или да даде указания за промени.
(3) Възложителят е длъжен да приеме изработеното в петдневен срок от представянето му, ако то съответства на предварително определените изисквания. За приемането се съставя приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.
(4) В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокола по ал.3, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на изпълнителя.
(5) В случай, че в определения срок Изпълнителят не отстрани недостатъците, Възложителят може да ги отстрани сам за негова сметка или да иска съразмерно намаление на цената.

Чл.10 (1) Двустранен приемателно-предавателен протокол се съставя и за изготвените анкетни листове и въпросници, както и за резултатите от проучването изготвените анализи по етап1 от изпълнението на договора.
(2) Ако бъдат установени недостатъци при провеждане на проучването, същите се описват в протокола. В този случай Възложителят може да иска намаляване на цената за конкретната проява, като намалението се определя в зависимост от обема и тежестта на недостатъците.

Чл.11 Възложителят е длъжен писмено да уведоми Изпълнителя за установените в съответствие с чл. 8 и чл. 9 недостатъци не по-късно от пет дни след получаване на разработените продукти или провеждане на проявата.


VІІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.12 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение в размер на ............. /словом / лева - 5 (пет на сто) от цената по договора.
(2) Гаранцията се представя при подписване на договора и се освобождава в срок от 7 дни след прекратяването му, ако липсват основания за задържането й от страна на Възложителя.
(3) В случай, че Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора в едномесечен срок от началната дата за започване на изпълнението му, съгласно чл. 5, или договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да получи представената гаранция като неустойка.
(4) Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по ал.1 са престояли у него законосъобразно.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.13 При просрочване изпълнението на задълженията по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на забавеното задължение, но не повече от 10% (десет на сто) от общата сума по договора. При достигане на максималния размер на неустойката изправната страна има право да прекрати договора едностранно с писмено уведомление до другата страна.

Чл.14 При некачествено изпълнение на задълженията по договора, освен правата по чл. 9, ал. 4 и 5 и чл. 10, ал. 2, Възложителят има право и на неустойка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на изпълнението с недостатъци.

Чл.15 Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките.

ІХ .ФОРС МАЖОР
Чл.16 .(1) Никоя Страна не отговаря за неизпълнение на своите задължения по този Договор, ако това неизпълнение се дължи на Форс мажор (непреодолима сила).
(2) Ако някоя от Страните е засегната от събитие, съставляващо Форс мажор, тя е задължена да изпрати в подходящ срок писмено уведомление до другата Страна за настъпването на това събитие, в което уведомление посочва характера на събитието, съставляващо Форс мажор, както и потенциалното му отражение върху изпълнението на засегната Страна по Договора. Страната, която се позовава на Форс мажор, дава на другата Страна доказателства за твърдяното настъпване на събитие, съставляващо Форс мажор, доколкото такова доказателство е било поискано от последната.
(3) Ако времетраенето на Форсмажорното събитие надхвърли тридесет дни, всяка Страна има право да прекрати този Договор с изпращане на едностранно уведомление до другата.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17 Настоящият договор се прекратява:
1. с изпълнение на задълженията от всяка от страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. едностранно от изправната страна при неизпълнение на задълженията по договора от другата страна.

Чл.18 Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.


Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.19 Този договор не подлежи на изменение или допълнение.

Чл.20 Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се извършват в писмена форма.

Чл.21 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.22 Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез преговори между СТРАНИТЕ, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Чл.23. Настоящия договор се сключва в изпълнение на договор № А08-14-15-C/10.02.2009г., финансиран от ОПАК чрез Европейския социален фонд.


Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра, от които два за възложителя и един за изпълнителя.

Приложения :
1. Оферта от предложението на участника;
2. Ценово предложение;

Адресирани до :
Дирекция на Природен Парк Витоша; София 1000, ул. “Антим І” № 17, за участие в открита процедура с предмет “Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България.”
Възложител Изпълнител

................................................... .................................................

................................................... .................................................

................................................... .................................................

................................................... .................................................

Приложение № 9 Банкова гаранция за участие

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


До ДПП Витоша
София, ул.Антим I N: 17
БУЛСТАТ: 130044740

Банкова гаранция №
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Ние, ………………………………………………………………. /банка/ със седалище ……………………………………………….. /адрес/ сме информирани, че нашият клиент фирма ………………………………………………….., със
седалище ……………………………………………………. /адрес/,
БУЛСТАТ ……………………, ще участва със свое предложение в обявения от Вас открит конкурс с обособени позиции за възлагане на малка обществена поръчка с предмет : Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България
В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието ù в откритата процедура .
Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма …………………. ние, ………………………………………………………… /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ……………. лв., / …………………………………………………… лева/,
след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за заплащане, деклариращо, че фирмата ……………………………………………………..:

1. е оттеглила предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията, или
2. е подала жалба срещу решението за класиране до решаване на спора от съда, или
3. е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка, или
4. не представи гаранция за изпълнение на договора в съответствие с условията на открития конкурс.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
Настоящата гаранция е валидна до ………………/дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до …………… часа на …………. /дата/ искането ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в …………………………………. /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ………………………………..……… /банка/.

Подписи:

Приложение № 10 Банкова гаранция за изпълнение.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР


До ДПП Витоша
София, ул.Антим I N: 17
БУЛСТАТ: 130044740

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ………………………. /банка/ със седалище ……………………….. /адрес/ сме уведомени, че на ……………………. /дата/ между Вас,
ДПП Витоша , като Възложител и
фирма ………………………………………………….., със
седалище ……………………………………………………. /адрес/,
БУЛСТАТ ……………………, като Изпълнител, предстои да бъде сключен договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните публично-частни партньорства в Природните паркове на България Услугата е в изпълнение на Дейност 3 от Проект „Публично-частните партньорства – в услуга на природата и хората”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Аминистративен капацитет” с Дог. № А08-14-15-С/10.02.2009г. на обща стойност ............ лв.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ............... лв, / словом/ , представляваща 5 % от стойността на договора. Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма ……………………………………/, ние, ……………………………………………… /банка/ се задължаваме неотменяемо,
независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ............ лв, /словом./ при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ………………………… не е изпълнила или изцяло задълженията си по договора.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.
Настоящата гаранция е валидна до ………………. /дата/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до …………. часа на ………….. /дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ……………………………..… /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. /банка/.


Подписи: