Форум
Home →  Новини →  Изработва се план за управление...
24.06.2009
Изработва се план за управление на защитена зона "Българка"
Изработва се план за управление на защитена зона "Българка"
WWF Дунавско – Карпатска протама България започна работа по проект Натура 2000 място Българка - планиране на управлението с местните заинтересовани страни”.  Проектът е финансиран от Фонда за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.  Общата цел е осигуряване на добро управление на защитена зона Българка с участието на всички местни заинтересовани страни. Специфични цели включват:
  1. Изработване на  план за управление на защитена зона Българка
  2.  Изработване на механизъм за съвместно управление на зоната с участието на местните заинтересовани страни.
  3. Подготовка на горските и земеделски стопани за прилагане на методи и практики на производство, които са съвместими със защитата и подобрението на околната среда и Натура 2000.
  4. Повишаване знанията и разбирането на местната общност за европейската екологична мрежа Натура 2000, ползите от нея и произтичащите от нея възможности за местно развитие.
 
         На състоялите се през месец май срещи бе направено представяне на проекта пред институции в района и местните заинтересовани страни, запознаване с интересите на местните хора от гледна точка на управлението на зоната,  както и обсъждане на идеи за по-ефективното му парктическо изпълнение