Форум
Home →  Проекти →  Завършени проекти →  Възстановяване на местообитание и биологичното...
Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на Прироедн парк ""Българка
Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на Прироедн парк ""Българка
Източник на финансиране – Оперативна програма „Околна среда”

Описание на дейностите:

1. Геодезично изследване в района на с.Потока:
•    Геодезични дейности
•    Изработване на пространствен геоинформационен модел за територията на бившата кариера

2. Мероприятия по спиране на активната ерозия и биологична рекултивация в района на с. Потока
•    Стабилизиране на най-стръмните участъци чрез поставяне на триизмерна, армирана геомрежа.
•    Приготвяне и внасяне на хидропосев чрез впръскване.
•    Укрепване на основата на кариерните склонове чрез поставяне на габиони и каменни прагове.
•    Почвоподготовка и засаждане на растителност

3. Създаване на генна банка от местни горскоплодни и овощни видове

•    Оформяне на изкопи с размери 1х1х1 м. и  засаждане на 70 бр. фиданките
•    Обозначаване на видовете чрез поставяне на информационни табели.
•    Поставяне на ограда по границите на генната банка.
•    Косене на тревостоя през летните месеци.
•    Контролирано опасване на тревостоя през пролетта и есента от пилотното стадо от 30 бр. средностаропланински овце

4. Възстановяване на местни животински видове
•    Изграждане на  адаптационни клетки за средни и дребни грабливи птици.
•    Закупуване и монтиране на готова дървена постройка за видеонаблюдение на птиците.
•    Закупуване на фризер за съхранение на храната за птиците, монтиране на система за видеонаблюдение.
•    Изграждане на лятна кошара (егрек) в местността и зимна кошара в близост до каменната кариера (с. Потока) за 30 бр. средностаропланински овце
•    Подбор и закупуване на лекотоварен автомобил за транспортиране на храна и оборудване необходими за отглеждане на  овцете и птиците.

Обща стойност на проекта - 845 559,92 лв.