Форум
Home →  Проекти →  Завършени проекти →  Подкрепа за организации, работещи в...
Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения (RS4NP)
Подкрепа за организации, работещи в защита на природата, за мониторинг и развитие на устойчиви земеделски практики, използвайки методи на дистанционните наблюдения (RS4NP)
Източник на финансиране - Фламандска програма за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа

Описание на дейностите
-    Провеждане на обучения за задълженията за мониторинг и редовни доклади за състоянието на зоните от НАТУРА 2000. И четирите български паркови Дирекции, участващи в проекта имат тези задължения спрямо управляваните от тях паркови територии, тъй като те са и зони от НАТУРА 2000.
-    Провеждане на обучение за работа с географски информационни системи за начинаещи и напреднали
-    Провеждане на обучение по анализ на сателитни снимки за изследване на земното покритие, земеползването, промените в него и др.
-    След провеждане на обучителния курс, всяка ДПП ще проведе свой самостоятелен анализ под ръководството на белгийския партньор.

Обща стойност на проекта  - 44 344, 70 лв.