Форум
Home →  Проекти →  Завършени проекти →  Публично-частните партньорства - в услуга...
Публично-частните партньорства - в услуга на прирадата и хората
Публично-частните партньорства - в услуга на прирадата и хората
Източник на финансиране - Оперативна програма „Административен капацитет”

Описание на дейностите:
Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Провеждане на обучение на администрациите на природните паркове за същността, различните форми и приложения на ПЧП.
Дейност 3. Проучване на национално ниво за ПЧП в защитените територии и в частност – Природните Паркове
Дейност 4. Проучване и анализ на международния опит и добри практики относно прилагането на ПЧП в защитени територии
Дейност 5. Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните ПЧП в ПП на България
Дейност 6. Разработване на насоки и стандартизирани образци на пакет от документи обслужващи ПЧП
Дейност 7. Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България
Дейност 8. Обучение и обмен на успешни практики и опит (в чужбина) в създаването на ПЧП в ЗТ
Дейност 9. Подготовка за реализиране на конкретни ПЧП (избрано от портфолиото) в българските природни паркове.
Дейност 10. Дейности за информация и публичност

Обща стойност на проекта - 558 646,12 лв.