Форум
Home →  Туризъм →  Обекти
ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ГОЛЕМИЯ БУК”
Вековното буково дърво в естествено състояние с диаметър 3,70 м., височина 32 м и на възраст над 500 години. Природната забележителност възлиза на обща площ от 0,1 ха., основната скала е доломит, почвата е кафява горска. Природната забележителност “Големия бук” е обявена със заповед № 1078 / 13. 03. 1950 г. ДР№ 106 на МГГП. Намира се на в местността “Мъглижка поляна” край пътя от гара Кръстец за ГД „Българка”, на 6 км. от гара Кръстец и на 1100 м.н.в.
ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ ЕСТЕСТВЕНО ТИСОВО НАХОДИЩЕ “
Тисът /отровачка / - Taxus baccata L. е рядък дървесен вид, включен в Червената книга на Р. България в категорията – застрашен. Природната забележителност е обявена със заповед № 11496 / 15. 09. 1948 г. ДР№ 110 и обхваща площ от 0,6 ха. Намира се на 9 км. югозападна посока от гара Кръстец. Тисът е дърво или храст с изключително бавни темпове на нарастване, за което е известно, че достига възраст до 4000 години. Всичките части на растението са отровни, с изключение на червената месеста обвивка на семето, която може да се консумира. Находището е разположено на 1100 м.НВ върху кафява горска почва с основна скала – доломит.  Това е едно от най – големите естествени находища на Балканският полуостров. Тисът е разположен като подлес в рядка букова гора и оформя в защитената площ интересен триетажен консервационен хабитат: бук – тис – лавровишна с единично разпръснати дървета от обикновена  ела и явор. Характерно за находището е, че състоянието му е добро - с плододаващи екземпляри и добър виталитет – по цяла площ има семеначета от тис на една, две, три и повече години. Пълният мониторинг на природната забележителност тепърва предстои.
ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ “
Скалните ридове – ритли, както ги нарича народа, са четири - ориентирани в посока югоизток – северозапад. Най – високата им точка е разположена на 1311 м.н.в., а най – ниската на около 900 м.н.в. Между скалните гребени са разположени каменопади, по–малки скални образувания и вековни букови дървета. Защитеният природен обект е обявен със заповед №689 от 22. 07. 1987 г.на КОПС при МС  ДР№ 502. Обхваща строго защитена площ от 7, 4 ха. и буферна зона от вековна букова гора под връх Бедек  (1488 м.н.в.) на средна възраст над 140 г. Великолепни пейзажи, голяма денивелация, специфичен ландшафт, разнообразен релеф (скални гребени, разломи, сипеи и др.), богат петрографски състав и свързаното с всичко това биологично разнообразие очертават уникалния характер на защитената местност. Голяма част от скалните ридове са покрити с родопски силивряк – Haberlea rhodopensis Friv. На територията на защитената местност се срещат кафява мечка, две двойки скални орли, златки и др. представители на висшата фауна.
На територията на ПП"Българка" има много възможности за практикуване на различни форми алтернативен туризъм. Ето някои от тях:

     Приключения и преходи със ски, снегоходки;         Планинско и шосейно колело, конен туризъм, катерене, спелеология, делтапланеризъм;         Пътувания с интерес към геология, орнитология, ботаника, наблюдение на диви животни;         Пътуване с интерес към архитектура и археология;         Посещение на манастири, оброчища и свещени места;         Наблюдение и обучение в традиционни занаяти: бродерия, тъкачество, плетиво, керамика, дърворезба, леене на чанове и направа на музикални инструменти;         Селски и винен туризъм;         Пътувания запознаващи с традиционния български календар и кухня.         Различните форми на забавления и атракции, можете да получите информация в туристическите агенции на територията на общините Габрово, Трявна и Мъглиж, както и от сайтовете на собствениците на атракционите на наша територия.