Природни забележителности

 

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „МЪХНАТИТЕ СКАЛИ“

Защитеният природен обект е обявен със заповед №689 от 22.07.1987 г. на КОПС при МС. Обхваща строго защитена площ от 7,42 ха и буферна зона от вековна букова гора под връх Бедек (1488 м) на средна възраст над 140 г.

Скалните ридове – ритли, както ги нарича народа, са четири и са ориентирани в посока югоизток-северозапад. Най-високата им точка е разположена на 1311 м н.в., а най-ниската – на около 900 м н.в. Между скалните гребени са разположени каменопади, по-малки скални образувания и вековни букови дървета.

Великолепните пейзажи, голямата денивелация, специфичния ландшафт, разнообразния релеф (скални гребени, разломи, сипеи и др.), богатия петрографски състав и свързаното с всичко това биологично разнообразие очертават уникалния характер на защитената местност. Голяма част от скалните ридове са покрити с красивия защитен вид родопски силивряк (Haberlea rhodopensis). На територията на защитената местност се срещат кафява мечка, скален орел, златка и други представители на висшата фауна.

muhnatite skali

 

 

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ВИКАНАТА СКАЛА“

„Виканата скала“ е обявена за природна забележителност със заповед №995 от 21.04.1971 г. на КОПС при МС. Намира се в местността „Стружната“ на 6 км от гара Кръстец. Скалният феномен заема площ от 0,49 ха и се намира на надморска височина от 1000 м. Основната скала е доломит, а почвата е кафява горска.

Природната забележителност е заобиколена от вековна букова гора (средна възраст от 150 г.), с единични дървета планинския явор и шестил. В скалните пукнатини са се настанили мъждрян, воден габър, мукина, алпийско френско грозде и червен глог. От тревистите видове по самия скален феномен се срещат защитения вид родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), здравец, кръглолистна каменоломка и др.

В района на природната забележителност, няколко месеца преди кончината си, народният поет Иван Вазов се е възхищавал на дивната природа на Стара планина и омайващата панорамна гледка, която се открива от Виканата скала към Предбалкана и Дунавската равнина.

Haberlea II

 

 

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ГОЛЕМИЯ БУК“

Природната забележителност „Големия бук“ е обявена със заповед №1078 от 13.03.1950 г. на МГГП. Намира се на в местността „Мъглижка поляна“ край пътя от гара Кръстец за горски дом „Българка”, на 6 км от гара Кръстец и на 1100 м н.в.

Вековното буково дърво в естествено състояние е с обиколка 3,70 м, височина 32 м и на възраст от над 500 години. Природната забележителност възлиза на обща площ от 0,1 ха, основната скала е доломит, почвата е кафява горска.

По настоящем има статут на защитени вековни или забележителни дървета по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и е вписано в държавния регистър на защитените дървета, съгласно чл. 113, ал. 1, под номера 106.

13

 

 

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ЕСТЕСТВЕНО ТИСОВО НАХОДИЩЕ“ В МЕСТНОСТТА „ИЗВОРА“

Природната забележителност е обявена с постановление №11796 от 15.09.1948 г. и обхваща площ от 0,6 ха. Намира се на 9 км югозападна посока от гара Кръстец.

Тисът (отровачка) – Taxus baccata, е рядък дървесен вид, включен в Червената книга на Р. България в категорията „застрашен“. Тисът е дърво или храст с изключително бавни темпове на нарастване, за което е известно, че достига възраст до 4000 години. Всичките части на растението са отровни, с изключение на червената месеста обвивка на семето, която може да се консумира.

Находището е разположено на 1100 м н.в. върху кафява горска почва с основна скала – доломит. Това е едно от най-големите естествени тисови находища на Балканския полуостров. Тисът е разположен като подлес в рядка букова гора и оформя в защитената площ интересен триетажен консервационен хабитат: бук – тис – лавровишна, с единично разпръснати дървета от обикновена ела и явор.

Понастоящем има статут на защитени вековни или забележителни дървета по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които са вписани в държавния регистър на защитените дървета, съгласно чл. 113, ал. 1, под номера 110.

HPIM2192

 

Защитени местности

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СОКОЛСКИ МАНАСТИР“

Соколският манастир е обявен като историческа местност със заповед №357 от 09.02.1973 г. на КОПС. Прекатегоризиран е в защитена местност със същото име със заповед №РД-1322 от 27.12.2002 г. на МОСВ, с цел опазване на характерни букови гори в района на Соколския манастир.

Обхваща площ от 75,5 ха манастирски гори и земи от горския фонд. Самият манастир се намира на 12 км от центъра на гр. Габрово, разположен е на скален масив от шуплест варовик (бигор). Заобиколен е от пасища и вековни широколистни гори от бук, габър, планински явор, шестил, полски клен, дива череша, дива круша, киселица и др.

Манастирът е пряко свързан с историческите събития от националноосвободителните борби за независимостта на България и Габровския край. Към момента Соколският манастир „Успение Богородично“ е действащ девически манастир.


Соколски м р (2)1 thumbnail

 

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „МЪХЧЕНИЦА – ЙОВОВЦИ“

Обявена е като историческо място със заповед №345 от 17.05.1979 г. на КОПС при МС. Прекатегоризирано е в защитена местност със заповед №РД-1303 от 27.12.2002 г. на МОСВ, с цел опазване на вековни букови гори във вододайната зона на Трявна.

Защитената местност е с обща площ 63,8 ха и е разположена на около 900 м средна н.в. Най-високата ѝ точка е връх Мъхченица (1157 м). По тези места в древността е минавал път, свързващ Северна и Южна България, известен като Верейският друм. На места все още личи старият римски калдъръм. Именно тук през 1190 г., в гъстите букови гори, българските войски, предвождани от цар Иван-Асен І, причакват оттеглящите се византийски войски, начело с императора Исак ІІ Ангел (след вдигане на обсадата на крепостта „Стринава“) и в трудно достъпната теснина, през която протича малък ручей, ги обграждат и разбиват. Византийският император с част от свитата си успял да се измъкне и да избяга към Южна България по Верейския друм (вр. Мъхченица – вр. Бедек – вр. Атово падало към с. Крън), като изгубил дори шлема от главата си.

В северните склонове на връх Мъхченица, около чешмите „Чучура“, „Корита“ и „Гърков кладенец“, е бил лагера на руските войски в Освободителната руско-турска война (1877–1878 г.), които са охранявали прохода през вр. Бедек.

Освен културно-историческото наследство защитената местност е и с богато биологично разнообразие. Връх Мъхченица носи името си от факта, че по северните му склонове се намира вековна букова гора, в която стволовете на дърветата са обвити с мъх. Районът е обитаван и от много представители на безгръбначната и гръбначна фауна – благороден елен, дива свиня, златка, черен кълвач и др.

mahchenica thumbnail

 

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТОЛИЩА“

Със заповед №689 от 22.07.1987 г. на КОПС при МС, в местността „Столища“ група вековни букови дървета са обявени за природна забележителност. През 2002 г. със заповед №1309 от 27.12.2002 г. на МОСВ, обектът е прекатегоризиран в защитена местност. Площта на защитената територия е 3,81 ха, като целта е да се съхранят вековните букове на възраст над 150 години, със средна височина над 25 м.

Защитената местност е разположена по северния склон на Тревненския Балкан на средна надморска височина от около 1000 м. Типичните за този район почвено-климатични условия и доброто състояние на дърветата са в основата на оформилата се по естествен начин горска екосистема, характерна за Стара планина.

stolishta thumbnail

 

 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“

Защитената местност е обявена със заповед №25 от 09.01.1989 г. на КОПС, с цел опазване на местообитание на редки и застрашени растения и животни. Площта ѝ възлиза на 64,3 ха. Обхваща района на изворите на река Белица в Стара Планина. Намира се в землището на село Станчев хан, община Трявна. Разположена е в района на изворите и горните водохващания на Беличанска (Станчевханска) река. Представлява естествена букова гора със средна възраст 110-160 г. В гората има единични дървета от дива череша, явор, габър и др.

Най-високата точка на местността е вр. Муржов Лом (862 м), в близост до която се намира най-високо разположения извор, който е каптиран. Там е изградена чешма, разположена на трасето на международния туристически маршрут Е-3 и маршрут „Българка“.

studen kladenec thumbnail

  

ПП "БЪЛГАРКА"

logo

dpp qr

5300 Габрово
ул. "Чардафон" № 1

Телефон:
066 80 88 57

e-mail:
dppbulgarka@abv.bg

 

Защита на личните данни

Управление на бисквитките